PostNord

Почтовая служба Щвеции

www.postnord.se

Отследить посылку Почты Швеции - PostNord отследить посылку

Отслеживание почтовых отправлений Почта Швеции осуществляет не только для тех, кто покупает в этой стране, но и для тех, кто заказывает, например, в Китае. При отправке вашему заказу будет присвоен трекинг-номер международного формата вида RE493562917SE.

Благодаря приложению Посылки ты легко сможешь узнать точное местоположение твоей посылки или почтового отправления, доставляемых компанией «PostNord».

Parcels on iPhone and Android

Скачай приложение Посылки на свой iPhone или Android телефон, чтобы всегда знать где твои посылки и получать Пуш Уведомления о передвижении твоих посылок.

Статусы отслеживания посылок Почты Швеции с переводом

Статус Перевод/Описание
Försändelsen inlämnad Посылка принята
Försändelsen har lämnat Direct Links utrikesterminal för vidare transport till mottagarlandet На пути в страну назначения
Försändelsen har kommit till mottagarlandets utrikesterminal för sortering Груз прибыл в страну получателя для сортировки
Försändelsen finns nu hos tullen i utlandet för fastställande av eventuell tullavgift The shipment is now at customs abroad for determination of any customs duty
Försändelsen har sorterats på mottagarlandets utrikesterminal för vidare transport i mottagarlandet The item has been sorted at the recipient country utrikesterminal for onward transport in the destination country
Försändelsen har delats ut till hos mottagaren i utlandet The shipment has been distributed to the recipient in the rest of the world
Ett leveransförsök har skett och brevet kommer därför istället att aviseras till mottagaren An attempted delivery has been made and the letter will therefore instead be notified to the recipient
Försändelsen är på väg The shipment is on the way
Försändelsen har lämnat avsändarlandet The consignment has left the country of dispatch
Försändelsen transporteras The shipment is transported
Försändelsen har lämnats av avsändaren The shipment has been provided by the sender
Försändelsen har kommit från avsändarlandet till Postens utrikesterminal för sortering The consignment has come from the country of dispatch to the post office utrikesterminal for sorting
Försändelsen är inlämnad Shipment is submitted
Misslyckat leveransförsök Unsuccessful delivery attempts
Avsändaren har informerat PostNord om en kommande transport The sender has informed the PostNord about an upcoming transport
Försändelsen tullklareras av oss The consignment cleared through customs by us
Ankommit till brevterminal Ankommit пока brevterminal
Sorterad av Posten. Varubrev delas normalt ut i postlåda av brevbärare. Hämtas annars efter avisering hos ombud Sorted by the Record. Lightweight mailings are usually awarded in the mailbox by the postman. Downloaded otherwise, after notification from an agent
Elektronisk förhandsinformation har mottagits Electronic pre-contractual information has been received
Försändelsen har lämnats in efter sista inlämningstid The shipment has been submitted after the deadline for submission
Försändelsen har lämnat Postens utrikesterminal för vidare transport till utlandet The shipment has left the Record utrikesterminal for further transport to the rest of the world
Försändelsen är vidaresänd inom Posten till sorteringsterminal The shipment is forwarded in the mail to sorteringsterminal
Påminnelseavi har skickats till mottagare Påminnelseavi has been sent to the recipient
Försändelsen har returnerats. Ej avhämtad inom fastställd avhämtningstid The item has been returned. Not pick up within the time avhämtningstid
Försändelsen är överlämnad till mottagaren The shipment is delivered to the recipient
Försändelsen har levererats The shipment has been delivered
Försändelsen har ankommit mottagarlandet The shipment has arrived the country of destination
Transport av försändelsen har påbörjats i avsändarlandet The Transport of the shipment has begun in the country of dispatch
Sorterad av PostNord. Varubrev delas normalt ut i postlåda av brevbärare. Hämtas annars efter avisering hos postombud Sorted by PostNord. Lightweight mailings are usually awarded in the mailbox by the postman. Downloaded otherwise, after notification of the post office
Försändelsen har levererats till ett serviceställe The shipment has been delivered to a service center
Försändelsen har kommit till mottagarens utlämningsställe. Express körs ut till mottagaren, övriga försändelser aviseras The shipment has arrived to the recipient's delivery point. Express runs out to the recipient, other items notified
En avi har skickats till mottagaren per brev A notice has been sent to the recipient by mail
Försändelsen är vidaresänd till mottagarens utlämningsställe The shipment is forwarded to the recipient's local post office
Avsändaren har lämnat in försändelsen i utlandet The shipper has submitted the shipment in the rest of the world
Försändelsen har kommit till avsändarlandets utrikesterminal för vidare transport till Sverige Груз пришел в страну-экспортер для дальнейшей транспортировки в Швецию
En proceso de entrega. El envío ya se encuentra en la localidad de destino y será entregado en breve.
Llegada a la Oficina Internacional de destino. El envío ha llegado al país de destino.
Item received into final destination country
Item departed from sorting hub
Salida de la Oficina Internacional de origen. El envío ha salido del país de origen.
Item departed on flight from origin
Item received for processing
Item pre-advice received
The item has arrived at the international terminal in the destination country for sorting
Order received into final destination country
The item has been dispatched from Direct Link's international terminal for onward transport to the country of destination
Order departed from sorting hub
Order departed on flight from origin
Envio entregado
Envio en reparto
Recibido en planta origen
Recibido en oficina de correoschile
Despachado a oficina de correoschile
Recepcion internacional por correoschile
Arrive at destination country
Depart from transit country or district
Arrive at transit country or district
Hand over to airline
Received by line-haul
Outbound in sorting center
Inbound in sorting center
Accepted by carrier
Waiting for pickup
Shipment confirmation